ENERGIJA BIOPLINA d.o.o.

 

Energija Bioplina d.o.o. osnovana je 3. rujna 2015. godine sa sjedištem u Gregurovcu.  

Tvrtka je koncipirana kao menadžment tvrtka – centralna i upravljačka tvrtka u svom sastavu ima:

  • Odjel zadužen i obučen da samostalno ili u suradnji sa hrvatskim kooperantom/ nositeljem prava održava sve elemente energetskih postrojenja kako s tehničke tako i s biološko-kemijske strane. Osnovni cilj odjela je osiguravanje nesmetanog tehničkog i upravljačkog rada sa maksimalnim kapacitetom svih postrojenja. U budućnosti je težnja da taj odjel plasira svoje usluge i ostalim tvrtkama u okruženju, a ne samo energetskim tvrtkama u vlasništvu ENERGIJE BIOPLINA d.o.o.
  • Centralni nadzorni sustav- dispečerski centar,
  • Odjel koji će biti glavni logistički centar za dobavu sirovina za energetska postrojenja bez obzira da li se radi o vlastitoj proizvodnji ili o proizvodnji ugovorenoj sa kooperantima. Ovaj odjel će kooperantima u ratarskoj proizvodnji pružati stalnu podršku u razvoju tehnologije obrade uz pomoć vrhunskih stručnjaka sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta. Ciljevi takve podrške i suradnje su:

      o realizacija dvije kulture godišnje na istim površinama

      o povećanje kvalitete i prinosa ulazne sirovine po jedinici površine

      o smanjenje troškova i nabavne cijene po jedinici mjere  

 • Tvrtke kćeri – energetske tvrtke koje će biti proizvođači električne i toplinske energije.

 

Zamjena umjetnih gnojiva digestatom

Nusproizvod proizvodnje bioplina je i biomasa koja preostaje nakon anaerobne razgradnje organske tvari – digestata. Ova visokokvalitetna vrsta gnojiva bogata je dušikom, fosforom, kalijem i mikronutrijentima.

U usporedbi sa svježim stajskim gnojem, digestat ima znatno bolja gnojidbena svojstva zahvaljujući homogenosti i većoj hranidbenoj vrijednosti, boljem omjeru ugljika i dušika te gotovo potpunom nedostatku neugodnog mirisa. Digestat se kao gnojivo može integrirati u konvencionalnu i ekološku poljoprivredu, gdje digestat zamjenjuje mineralna (umjetna) gnojiva, proizvedena uz veliki utrošak fosilnih goriva. Trenutačno se kooperantima financira repro materijal (umjetno gnojivo, sjeme, zaštitna sredstva) za sijanje kukuruzne silaže. Plan je u narednim godinama što više umjetnog gnojiva zamijeniti digestatom.

Kako bi se ispitala kvaliteta digestata, 10. siječnja 2017. analiziran je uzorak krutog separiranog digestata. Rezultati analize prikazani su u tablici u nastavku.

Tablica – Rezultati analiza kruto separiranog digestata

Redni broj

Analiza

Rezultat

Mjerna jedinica

1

pH (H₂O)

9,23

 

2

pH (KCl)

8,95

 

3

Suha tvar

23,20

%

4

Žareni ostatak

11,72

%

5

Humus

70,64

%

6

Organski C

40,97

%

7

Karakter humusa

Kisel

 

8

Ukupni dušik

6,91

%

9

Ukupni fosfor

0,80

%

10

Al-P₂O₅

737,82

mg/100g

11

Al-K₂O

1273,82

mg/100g

12

Kalij

10,90

%

13

Kalcij

4,57

%

14

Magnezij

5,33

%

15

Natrij

0,52

%

16

Bakar

20

mg/100g

17

Cink

68

mg/100g

18

Mangan

118

mg/100g

19

Željezo

136

mg/100g

20

Kobalt

24

mg/100g

 

Analiza digestata pokazala je da se radi o izuzetnom materijalu za otkiseljavanje tla (po analizi PH 9,83 što znači da je lužnat i kao takav materijal otkiseljava tlo) te zbog visoke koncentracije humusa (70%) obogaćuje zemlju.

 Zamjene umjetnog gnojiva digestatom vršiti će se postupno gdje je predviđeno smanjenje unosa  količine umjetnog gnojiva za 20% u prvoj godini smanjivanja. Navedeno smanjenje najviše se odnosi na umjetno gnojivo Kan koji služi za prihranu.

Petogodišnji plan poduzeća je smanjenje unosa umjetnog gnojiva za 60-70%.

Kontakt

Adresa:   Energija Bioplina d.o.o.

                    Gregurovec 14

                    48260 Križevci

Telefon: +385 48 850 134